รายงานการประชุม

รายงานการประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมประจำปี 2555

นิติบุคคลอาคารชุด ปาล์มฮิลส์

วันเสาร์ที่  3 มีนาคม 2555 เวลา 13.00 น.

ณ. ปาล์มฮิลส์ สปอร์ตคลับ 1444 ถนนเพชรเกษม อ. ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

…………………………………………..

 

ในการประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมประจำปี 2555 ของนิติบุคคลอาคารชุด ปาล์มฮิลส์ ได้มีเจ้าของร่วมและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 29 ห้องชุดจากทั้งหมด 88 ห้องชุด นับเป็นอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ได้ 330 กรรมสิทธิ์ จากอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด 1,000.00 คิดเป็นร้อยละ 33 เกินหนึ่งในสี่ (1/4) ของคะแนนเสียงเจ้าของร่วมทั้งหมด ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตาม พ.ร.บ. อาคารชุด พ.ศ. 2522 (แก้ไขล่าสุดโดย พ.ร.บ. อาคารชุด ฉบับที่ 4 ใน พ.ศ. 2551)

ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งนาย Eric H. Taylor เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมเวลา 13.30 น. และ เป็นผู้ดำเนินการประชุมเอง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

 

วาระที่  1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ท่านประธานกล่าวขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วมประชุม และยืนยันให้ที่ประชุมทราบว่า  ขณะนี้มีเจ้าของร่วมและตัวแทนเข้าร่วมประชุมร้อยละ 33 ของคะแนนเสียงเจ้าของร่วมทั้งหมดแล้ว  ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมฯ  ประธานได้กล่าวแนะนำกรรมการนิติบุคคลฯที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

  • คุณขจรฤทธิ์  เถลิงศักดานุวงศ์                          รองประธานกรรมการฯ
  • คุณเทพทัย  จิรบวรวิสุทธิ์                                   กรรมการฯ
  • คุณ Hans Rouppe van der Voort                   กรรมการฯ
  • คุณ Tony Smith                                               กรรมการฯ

อ่านเพิ่มเติมที่

—————————————————————————————

ทางเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะนำเสนอสองโครงการใหม่ ที่เพิ่งสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อเร็ว ๆ นี้

อาคารพื้นที่จอดรถใหม่ คอนโด 14A (ดูภาพ)

ตามที่ท่านเจ้าของห้องชุด ได้รับข้อเสนอให้มีการสร้างอาคารจอดรถผ่านทางท่านเจ้าของร่วม เพื่อให้มีความสวยงาม เหมือนอาคารจอดรถ คอนโด 14A แต่ละท่านได้ให้ความร่วมมือ บริจาคเงิน จำนวนท่านละ 30,000 บาท เพื่อสร้างอาคารจอดรถที่มีเนื้อที่กว้างขวาง และดีไซน์ทันสมัย ให้เหมือนกันในแต่ละอาคารห้องชุด ซึ่งแต่ละอาคารห้องชุด สามารถจัดระบบการเงินเองได้ และฝ่ายนิติบุคคล หรือคณะกรรมการ จะนำรูปแบบอาคารที่จอดรถ ส่งต่อให้กับแผนกงานสร้างต่อไป (อาคารจอดรถ ถือเป็นทรัพย์สินส่วนกลาง)

การติดตั้งระบบไฟเพื่อความปลอดภัยชุดใหม่

จากการประชุมสามัญประจำปี 2553 ทางเราได้จัดให้มีการเพิ่มระบบไฟ เพื่อความปลอดภับชุดใหม่ บริเวณสนามกอล์ฟ ด้านข้างของคอนโด 11/12 และ 14/14A เพื่อให้เหมือนกับระบบไฟเพื่อความปลอดภัยเดิม บริเวณตึก 1 ถึง 10
ขณะนี้ โครงการติดตั้งระบบไฟเพื่อความปลอดภัยได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว และยังได้มีการติดตั้งระบบไฟนี้ ที่บริเวณจุดตรวจต่าง ๆ เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การติดตั้งสายดิน

โครงการสร้างที่สาม ได้ผ่านการอนุมัติ จากการประชุมสามัญประจำปี กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง รายละเอียดความคืบหน้า สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์เป็นระยะ